This website is under construction.
Find a few of our projects in here.

Come back for more!

B+ architecten

Zagerijstraat 39 bus 1
3600 Genk

Let’s Talk
089 25 22 33
info@rubenbraeken.be

Follow us

Gebruikersvoorwaarden.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

De website B+architecten.be, alsmede het daaraan verbonden ontwerp- en bouwsysteem, zijn eigendom van en worden geëxploiteerd door In-Vast Group BV, alsook alle met haar gelieerde vennootschappen, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Zagerijstraat 39 bus 1, ondernemingsnummer 0726.793.383, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren (hierna: ‘In-Vast Group’).

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik dat gemaakt wordt van het ontwerp- en bouwsysteem van de hoger vermelde website (hierna: het ‘B+architecten ontwerp- en bouwsysteem’) of enig onderdeel daarvan.

Artikel 2 – Toegang tot het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem

2.1. Door de toegang tot en het gebruik van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem, verklaart de bezoeker (hierna de ‘Persoon’ genoemd) zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden van In-Vast Group, dewelke hier integraal geraadpleegd kunnen worden.

2.2. Door zich te identificeren op de website www.B+architecten.be, waar het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem kan gedownload worden en door te klikken op de knop ‘Ik ga akkoord’, verklaart de Persoon zich uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

De Persoon dient o.a. de volgende persoonsgegevens in te vullen teneinde zich te identificeren op de website www.B+architecten.be: voornaam, naam, e-mailadres en indien men architect is het erkenningsnummer. In geval de Persoon een rechtspersoon is, dient men de bedrijfsnaam, de gegevens van de persoon die de rechtspersoon rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, het ondernemingsnummer en desgevallend het erkenningsnummer van de architect in te vullen. Voorts zal men tevens dienen aan te vinken of men “architect” dan wel “fabrikant” is.

Het staat In-Vast Group vrij om de identificatiegegevens waarmee de Persoon zich dient te identificeren ten alle tijden te wijzigen. De Persoon zal voorts tevens dienen te verklaren dat hij de identificatiegegevens waarheidsgetrouw heeft ingevuld. In-Vast Group kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien de Persoon foutieve of onvolledige gegevens heeft verstrekt aan In-Vast Group.

Bij de eerste aanmelding op de website www.B+architecten.be, en vervolgens één maal per jaar, dient de Persoon zich (opnieuw) akkoord te verklaren met de gebruiksvoorwaarden. In-Vast Group zal de Persoon jaarlijks per e-mail of enig ander communicatiemiddel verzoeken om opnieuw akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Bij gebrek aan tijdig akkoord vanwege de Persoon vervalt de licentie, zijnde het recht van de Persoon tot het gebruik van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem, automatisch. Desgevallend zal de Persoon geen downloadmogelijkheden meer hebben op zijn persoonlijke profielpagina en zal de Persoon geen updates meer ontvangen van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem. Van zodra In-Vast Group de toegang tot de persoonlijke online profielpagina van de Persoon heeft afgesloten, is het de Persoon niet langer toegelaten om het B+architecten bouw- en ontwerpsysteem te gebruiken.

2.3. De toegang tot het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem wordt door In-Vast Group uitsluitend aan de Persoon verleend, dewelke het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem in de context van een onderneming zal gebruiken. Indien het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem wordt gebruikt in een ondernemingscontext, zullen de personen, zoals hierna verder gedefinieerd, uitsluitend toegang verkrijgen vanwege de Persoon.

Het is de Persoon niet toegelaten om, zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring vanwege In-Vast Group, toegang te verlenen aan andere aangestelden van de onderneming dan hierna uiteengezet. De Licentie die door In-Vast Group wordt verstrekt aan de Persoon mag door de Persoon enkel gedeeld worden tussen en aan de werknemers en zelfstandige diensteverleners die rechtstreeks prestaties verrichten voor de onderneming die zich geïdentificeerd heeft als de Persoon. Het is de Persoon verboden om de licentie te delen en/of door te geven en/of in sub-licentie te geven aan eender welke andere partij (met inbegrip van verbonden personen en vennootschappen). De Persoon verbindt zich er in ieder geval toe om alle nodige maatregelen te treffen opdat elke natuurlijke of rechtspersoon aan wie de licentie rechtmatig wordt vrijgegeven, zich onderwerpt aan de bepalingen van onderhavige gebruiksvoorwaarden. Deze personen zullen, na aanvaarding van huidige gebruiksvoorwaarden, toegang krijgen tot het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem dat toegankelijk dient te zijn voor het uitvoeren van hun specifieke functie.

In ieder geval blijft de Persoon rechtstreeks verantwoordelijk voor alle inbreuken op elk onrechtmatig gebruik van de licentie en dient de Persoon In-vast Group integraal te vrijwaren tegen eender welke inbreuk op huidige gebruiksvoorwaarden. Indien In-Vast Group vaststelt dat de Persoon de licentie onrechtmatig (laat) gebruikt(en), is In-Vast Group ertoe gehouden om de toegang tot de persoonlijke profielpagina onmiddellijk te beëindigen en de licentie aldus stop te zetten.

2.4. Het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem is een systeem dat door de Persoon dient gedownload te worden. Alvorens het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem te kunnen downloaden, zal de Persoon voorafgaandelijk dienen te worden goedgekeurd door In-Vast Group. Na registratie verkrijgt de Persoon per e-mail een link doorgestuurd waardoor de Persoon toegang verkrijgt tot de eigen profielpagina van de Persoon en waarop de Persoon vervolgens het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem kan downloaden.

2.5. Enkel de natuurlijke persoon aan wie hogervermelde inloggegevens zijn toegewezen, is bevoegd toegang te hebben tot het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem en mag dit B+architecten ontwerp- en bouwsysteem gebruiken. Elke overdracht van identificatie- en/of authenticatiemiddelen aan derden is strikt verboden.

Artikel 3 – Doel en gebruik van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem

3.1. Het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem laat de Persoon toe om het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem te downloaden en het laat de Persoon vervolgens o.a. toe om door middel van een digitale bibliotheek ontwerpen, concepten en plannen te tekenen aan de hand van gestandaardiseerde basis bouwelementen. Deze gestandaardiseerde basis bouwelementen bevatten een minimum aan geometrische (3D) en technische (classificatiecode) informatie dewelke generiek en merkloos zijn.

Om het ontwerpen mogelijk te maken, ontvangt de Persoon een handleiding “Ontwerpen en Bouwen met B+architecten” zodoende dat de Persoon binnen de richtlijnen van het ontwerp- en bouwsysteem B+architecten kan tekenen en ontwerpen. De norm waaraan de ontwerpen en/of bouwelementen van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem dienen te voldoen, blijkt tevens uit deze handleiding.

3.2. De beschikbare informatie en het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem kan enkel geraadpleegd en gebruikt worden voor het ontwerpen van gebouwen en plannen, en de daaruit voortvloeiende bouwplannen, of voor het ontwikkelen van elementen conform het uniform maatsysteem van B+architecten. Elk ander gebruik van de website en/of het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem is strikt verboden.

Indien de Persoon zich geïdentificeerd en akkoord verklaard heeft, zoals vermeld in artikel 2.2., verkrijgt de Persoon een zogenaamde Basisovereenkomst, zijnde een licentie om gedurende één (1) jaar het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem te gebruiken. Na het verstrijken van het jaar, zal de Persoon nog een beperkte toegang hebben tot zijn persoonlijke profielpagina en zal hij over geen verdere download rechten meer beschikken. Indien de Persoon na het verstrijken van de termijn van één (1) jaar een verdere licentie wenst aan te gaan bij In-Vast Group, zal hij In-Vast Group hierover dienen te contacteren zodat In-Vast Group de voorwaarden en modaliteiten van een eventuele nieuwe licentie kan ter beschikking stellen aan de Persoon.

In-Vast Group zal de tools en specificaties die verbonden zijn aan de Basisovereenkomst meedelen aan de Persoon van zodra deze toegang heeft tot het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem. In-Vast Group behoudt zich het recht voor om de tools en specificaties van de Basisovereenkomst op elk ogenblik te wijzigen.

Voor deze Basisovereenkomst dient er geen vergoeding te worden betaald door de Persoon, doch de Persoon verbindt zich ertoe om, afhankelijk of men architect of fabrikant is,:

indien men architect is: minstens één digitaal concept/plan in 3D te ontwerpen volgens de B+architecten geometrische normen;
indien men fabrikant is: minstens één fysiek bouwelement te maken dat de B+architecten geometrische norm haalt.
De Persoon verbindt zich ertoe om ofwel (i) indien men architect is: minstens één digitaal concept/plan te ontwerpen ofwel (ii) indien men fabrikant is: één fysiek bouwelement te ontwikkelen, binnen een periode van drie (3) maanden nadat de Persoon toegang heeft verkregen tot het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem. De Persoon (zijnde de fabrikant) zal het fysiek bouwelement bezorgen aan In-Vast Group op het adres van haar maatschappelijke zetel.

Indien de Persoon nalaat om binnen voormelde termijn ofwel één digitaal concept/plan ofwel één fysiek bouwelement op te leveren aan In-Vast Group, zal de toegang tot het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk blokkeren en/of afgesloten worden door In-Vast Group.

Van zodra In-Vast Group het digitaal concept/plan, dan wel het fysiek bouwelement, ontvangt van de Persoon, zal In-Vast Group verifiëren of het voldoet aan de B+architecten normen, zoals blijkt uit de handleiding “Ontwerpen en Bouwen met B+architecten”. Indien het digital concept/plan, dan wel het fysiek bouwelement, niet voldoet aan de B+architecten norm, mag de Persoon in geen geval stellen dat zij compatibel is met de B+architecten norm.

Na het behalen van voormelde normen, ontvangt de Persoon een “B+architecten Compatible label” waaruit blijkt dat deze Persoon compatibel is met B+architecten – let’s compose buildings, die zij vervolgens kan gebruiken in haar communicatie voor commerciële doeleinden. Het is de Persoon toegelaten om de concepten te tonen en/of te vermelden in o.a. brochures, website, social media, etc. Het B+architecten Compatible label is louter een bevestiging dat men voldoet aan de B+architecten standaard en houdt op geen enkele manier een bevestiging, goedkeuring of certificering in van de achterliggende componenten.

Indien het B+architecten Compatible label wordt behaald door de Persoon, geeft zij haar uitdrukkelijke toestemming aan In-Vast Group om:

het ontwerp van de Persoon openbaar te publiceren en te gebruiken voor commerciële doeleinden en zo o.a. op haar website, brochures, social media, etc. als referentie te vermelden;
de naam en het logo van de Persoon mee op te nemen in het B+architecten bestand met compatibele producten en elementen;
de naam en het logo van de Persoon te vermelden bij het desbetreffende digitaal elementenpaspoort.
Het B+architecten bestand betreft een klantenbestand van alle In-Vast Group klanten die B+architecten compatibel zijn.

Hierin worden zowel de Personen opgenomen die een compatibel ontwerp hebben ontworpen, gemodelleerd of een element virtueel hebben ontworpen en vervolgens hebben overgemaakt aan In-Vast Group dan wel een compatibel fysiek bouwelement (fabrikanten) hebben afgeleverd aan in-Vast Group. In-Vast Group behoudt zich het recht voor om alle ontwerpen en fysieke bouwelementen die zij ontvangt te delen met haar licentienemers. In-Vast Group zal er over waken om deze ontwerpen niet te delen met niet-licentiehouders.

Het digitaal elementenpaspoort betreft een databank van virtuele (bouw)elementen, waarin alle nodige informatie van fabrikanten raadpleegbaar is teneinde sneller en beter te kunnen ontwerpen/bouwen.

3.3. Naast de Basisovereenkomst zijn er nog andere betalende licenties beschikbaar van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem.

Op vraag van de Persoon kunnen de specificaties en voorwaarden van de betalende licenties, alsook de kostprijs van de licenties, worden meegedeeld door In-Vast Group.

Indien de Persoon gebruik wenst te maken van één van de betalende licenties, zal zij In-Vast Group hiervan schriftelijk op te hoogte brengen. De kostprijs van de betalende licenties dient maandelijks te worden betaald en dit steeds voorafgaandelijk aan het begin van een nieuwe maand. Indien de Persoon nalaat de kostprijs van de betalende licenties te betalen, zal In-Vast Group onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving de toegang tot het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem geheel of gedeeltelijk blokkeren en/of afsluiten. Vanaf dat ogenblik zal de Persoon geen downloadmogelijkheden meer hebben. Van zodra In-Vast Group de toegang tot de persoonlijke online pagina van de Persoon heeft afgesloten, is het de Persoon niet langer toegelaten om het B+architecten bouw- en ontwerpsysteem te gebruiken.

In-Vast Group behoudt zich het recht voor om de kostprijs, alsook de specificaties van de betalende licenties te allen tijden te wijzigen. In-Vast Group zal de Persoon desgevallend op de hoogte brengen van de prijswijziging. De Persoon beschikt vervolgens over een periode van zeven (7) kalenderdagen om zijn betalende licentie op te zeggen middels een schriftelijke kennisgeving gericht aan In-Vast Group. Indien In-Vast Group geen schriftelijke kennisgeving ontvangt, zal de Persoon geacht worden akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging van de licentie.

De Persoon heeft voorts steeds het recht om de betalende licentie te beëindigen middels het in acht nemen van een opzegtermijn van één (1) maand. De Persoon zal In-Vast Group hiervan schriftelijk op de hoogte dienen te brengen.

De Persoon kan onmiddellijk overgaan tot een betalende licentie. Het is niet vereist dat hij eerst een Basisovereenkomst aangaat bij In-Vast Group.

3.4. Indien de Persoon producten en/of diensten met B+architecten conformiteit wenst te commercialiseren, dient de Persoon voorafgaandelijk aan de volgende voorwaarden te voldoen:

Voor het ontwikkelen op of het gebruiken van het B+architecten Bouwsysteem dient men eerst het label “B+architecten Compatible” te behalen;
Voor het produceren of verkopen van B+architecten ontwerp- en bouwelementen dient men eerst het label “B+architecten Certified’ te behalen;
Op alle geproduceerde en verkochte fysieke ontwerp- en bouwelementen dient de naam ‘B+architecten’ en het ontvangen label vermeld te worden door middel van een QR code of een andere door In-Vast Group toegelaten methode, alsook een link naar het elementenpaspoort hetgeen verder zal bepaald worden door In-Vast Group. Op ontwerpen en/of plannen dient enkel de naam ‘B+architecten’ en de licentie te worden vermeld;
Elke wijziging of aanpassing van het ontwerp- of bouwelement heeft het automatisch verval van het certificaat tot gevolg en aldus ook het verval van;
3.5. Indien In-Vast Group zou vaststellen dat de Persoon en/of de personen die zij toegang verleend heeft enige vorm van oneigenlijk gebruik zou maken van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem, haar functionaliteiten of de inhoud er van, behoudt In-Vast Group zich uitdrukkelijk het recht voor om de toegang tot het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem in zijn geheel onmiddellijk en zonder enige voorafgaande kennisgeving te blokkeren en/of af te sluiten.

In dergelijk geval zal In-Vast Group geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn voor enig welk gevolg m.b.t. deze afsluiting.

In-Vast Group zal in dergelijk geval op haar beurt echter het recht hebben om een gerechtelijke procedure in te leiden teneinde een schadevergoeding te vorderen voor het oneigenlijk gebruik. Partijen komen overeen dat deze schadevergoeding minstens 25.000,00 EUR zal bedragen, onverminderd het recht van In-Vast Group om een eventuele hogere vergoeding voor de door haar geleden schade te vorderen.

3.6. Indien de samenwerking tussen In-Vast Group en de Persoon zou worden beëindigd, uitgezonderd de gevallen waarvan sprake in artikel 3.2., of indien de Persoon om welke reden dan ook niet langer gebruik wenst te maken van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem en zijn account deactiveert, zal de Persoon gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen de mogelijkheid hebben om zijn eigen concepten, plannen en/of ontwerpen van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem te downloaden. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag volgend op de dag van beëindiging of deactivatie.

Na het verstrijken van de termijn zal alle data van en met betrekking tot de Persoon gearchiveerd worden conform de termijn zoals vermeld in artikel 8.2.

Artikel 4 – Intellectuele eigendom

4.1. De integrale inhoud van de website en het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem, in meest brede zin van betekenis en met inbegrip van o.a. merken, octrooien, logo’s, tekeningen, data, teksten, beelden, know how, etc., zijn de uitsluitende eigendom van In-Vast Group. In-Vast Group is de enige eigenaar van de eigendomsrechten van deze inhoud en het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem en op geen enkel ogenblik worden deze rechten overgedragen.

4.2. In-Vast Group behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website en of op het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem te gebruiken, zoals hierna verder omschreven, zonder de Persoon hiervan voorafgaand in kennis te stellen. De Persoon, dewelke een architect is, blijft evenwel ten alle tijden de enige en uitsluitende eigenaar van zijn of haar ontwerpen. In-Vast Group zal deze ontwerpen in geen geval commercialiseren. Het is In-Vast Group evenwel toegelaten om de ontwerpen te publiceren en te gebruiken voor commerciële en promotiedoeleinden.

De Persoon, dewelke fabrikant is, blijft evenwel ten alle tijden de enige en uitsluitende eigenaar van zijn of haar fysieke bouwelementen. Het ontwerp van het fysiek bouwelement, zijnde het generieke van het bouwelement, blijft wel de eigendom van In-Vast Group. In-Vast Group zal deze fysieke bouwelementen en in geen geval commercialiseren. Het is In-Vast Group evenwel toegelaten om de fysieke bouwelementen te gebruiken voor commerciële en promotiedoeleinden.

4.3. Het is de Persoon, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, verboden om het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem op eender welke manier te commercialiseren of eender welk element van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem zelf in de markt te zetten zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van In-Vast Group. Het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem is een uniek ontwerp en bouwsysteem, dat de uitsluitende eigendom is van In-Vast Group. De Persoon verbindt zich er dan ook toe om dit noch in zijn geheel noch gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, op enige mogelijke manier te re(verse) engineeren of te kopiëren om dit vervolgens te vermarkten, waar ook ter wereld. Het is de Persoon evenwel toegelaten om het door hem ontworpen bouwelement, dat een B+architecten Compatibel Label heeft verkregen, zelf in de markt te zetten. De Persoon is dan verplicht om ‘B+architecten Compatible’ te vermelden op het bouwelement dat hij in de markt zet.

Artikel 5 – Gebruiksrecht In-Vast Group

5.1. In afwijking van hetgeen in artikel 4 werd bepaald, blijven de auteursrechten, alsook eender welk ander intellectuele eigendomsrechten op de concepten, plannen, tekeningen of fysieke bouwelementen die door de Persoon werden gemaakt met het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem toekomen aan de betreffende Persoon.

5.2. Door het aanvaarden van de gebruiksvoorwaarden verleent de Persoon uitdrukkelijk voor een onbeperkte tijd en zonder kosten aan In-Vast Group het recht om de concepten, plannen, tekeningen en fysieke bouwelementen die door de Persoon en/of de onderneming werden ontwikkeld, te verwerken en te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals o.a. zonder beperking: reclame, promotie, etc..

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid

6.1. In-Vast Group neemt, zoals een bonus pater familias, de nodige voorzorgen opdat de informatie van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem op een veilige manier bij de Persoon, of de personen waaraan hij toegang heeft verschaft, terechtkomt en het gebruik ervan op een voldoende beveiligde manier kan verlopen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. In-Vast Group kan niet aansprakelijk worden gesteld en sluit, voor zover als maximaal toegelaten onder het toepasselijke recht, elke verantwoordelijkheid uit voor de precisie, de juistheid, de volledigheid en het up-to-date zijn van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem, alsook voor de toegangen die door In-Vast Group op aangeven van de Persoon worden verleend op basis van deze gegevens.

De website en het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem worden met grote zorg samengesteld. In-Vast Group integreert in haar database de door de Persoon, alsook de door de personen waaraan hij toegang verschaft, verstrekte en goedgekeurde gegevens. In-Vast Group is dan ook niet aansprakelijk in geval van een gebrek aan precisie of in geval van een fout met betrekking tot de gegevens die aan In-Vast Group zijn verstrekt.

Alle informatie en gegevens dienen door de Persoon te worden geverifieerd.

De Persoon garandeert dan ook geen enkele vordering tot schadevergoeding opzichtens In-Vast Group in te zullen stellen m.b.t. de toegangen verleend aan andere personen op aangeven van de Persoon of omwille van het onzorgvuldig gebruik en beheer door de Persoon of de andere personen van de betreffende toegangen en/of de informatie die geraadpleegd kon worden.

7.2. De Persoon is als enige aansprakelijk voor de plannen, concepten en/of ontwerpen en/of fysieke bouwelementen die door de Persoon of diens aangestelde worden getekend of worden ontwikkeld met het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem. Door het aanvaarden van de huidige gebruiksvoorwaarden bevestigt de Persoon dat hij alle vereiste toelatingen van de bevoegde autoriteiten en personen heeft bekomen om te ontwerpen en/of te tekenen met het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem, dan wel om fysieke bouwelementen te ontwikkelen.

In-Vast Group zal in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld kunnen worden en sluit, voor zover als maximaal toegelaten onder het toepasselijke recht, elke verantwoordelijkheid uit voor het gebruik van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem door de Persoon, alsook m.b.t. fouten in eender welk plan, bouwelement, concept of ontwerp die door middel van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem wordt getekend of ontwikkeld. Zij oefent geen enkele controle of invloed uit op de manier waarop de Persoon het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem aanwendt.

In-Vast Group wijst dan ook alle verantwoordelijkheid af voor verlies aan inkomsten, van kansen, van uitbating, van winsten of voor directe of indirecte schadegevallen van welke aard ook, om het even of die veroorzaakt worden door of in verband staan met het gebruik van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem.

In-Vast Group zal daarenboven ook niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden voor schade, nadelen of onkosten die, ondanks haar inspanningen, uit mogelijk aanwezige vergissingen of nalatigheden in het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem zouden kunnen voortvloeien.

7.3. Door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden verbindt de Persoon zich ertoe om In-Vast Group te vrijwaren voor elke vordering van een derde partij die zou voortkomen uit, of verband houdt met, diens (en bij uitbreiding de personen waaraan zij toegang heeft verschaft) ongepast gebruik van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

De Persoon verbindt zich er ook toe om In-Vast Group te vergoeden voor alle door haar geleden schade die zou voortkomen uit, of verband houden met, het ongepast gebruik van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem door de Persoon (en bij uitbreiding de personen waaraan zij toegang heeft verschaft) en/of de inhoud ervan of een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden.

7.4. In-Vast Group zal redelijke inspanningen leveren om het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem te allen tijde beschikbaar te stellen aan de bevoegde gebruikers en dit vrij van virussen, bugs en andere spyware.

Indien het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem om welke technische reden dan ook buiten gebruik zou zijn of indien enig technisch probleem bij de Persoon of diens onderneming toe te wijzen zou zijn aan het gebruik van het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem, zal In-Vast Group hier in geen enkel geval enige vergoeding voor verschuldigd zijn.

Artikel 8 – Gegevensbescherming

8.1. Om toegang tot het B+architecten ontwerp- en bouwsysteem te krijgen dient de Persoon op het moment van aanmelding bepaalde persoonsgegevens mee te delen. Deze persoonsgegevens worden enkel verwerkt om te kunnen antwoorden op het verzoek tot toegang door de Persoon (of bepaalde door hem aangewezen personen), om de toegang tot en het gebruik van dit B+architecten ontwerp- en bouwsysteem te monitoren, om de naleving van deze gebruiksvoorwaarden te controleren, om elk ander misbruik te detecteren en voor marketingdoeleinden.

8.2. De betreffende persoonsgegevens zullen niet worden overgedragen buiten de EER en zullen bewaard worden voor een termijn van tien jaar na deactivatie van de betreffende account.

8.3. Voor het overige wordt m.b.t. het beleid inzake gegevensbescherming integraal verwezen naar de Privacy Policy van In-Vast Group, dewelke raadpleegbaar is op de website www.B+architecten.be

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen In-Vast Group en de Persoon dan wel diens onderneming zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

9.2. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het ressort van het Hof van Beroep te Antwerpen, afdeling Tongeren, bevoegd.